alt=

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Maenhout Sarah (Maenigma (equi)coaching), met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Joos de ter Beerstlaan 55 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0704.979.073.

Alle communicatie verloopt via maenhout_sarah@outlook.com

 

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van Sarah Maenhout met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Er kan enkel schriftelijk van de algemene voorwaarden worden afgeweken. Sarah Maenhout behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen.

 

Producten en diensten

Sarah Maenhout garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op alle informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Sarah Maenhout zich het recht voor om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

 

Psychologische begeleiding

Sarah Maenhout biedt psychologische begeleiding (met en zonder ondersteuning van paarden). De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid. Ze stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar leven. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatverbintenis.

 

Kwaliteitswaarborg, beroepsgeheim, deontologie

Sarah Maenhout is psychologisch consulent en aangesloten bij de Beroepsvereniging van Psychologisch Consulenten (BPC).  Sarah Maenhout is gebonden aan het beroepsgeheim en de deontologische code van psychologisch consulenten. De voornaamste elementen uit de deontologische code zijn het beroepsgeheim en het recht op informatie. De cliënt kan rekenen op de rechten die vastgelegd zijn in de Wet op de Patiëntenrechten.

 

Deelname en aansprakelijkheid

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Sarah Maenhout, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

 

Privacy

Sarah Maenhout draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verzorgen van goede psychologische zorg, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent.

 

Clientdossier

Bij opstart van de begeleiding wordt een cliëntdossier aangemaakt. Dit omvat onder meer: cliëntfiche (identificatie van de patiënt), reden van het contact of de problematiek bij de aanmelding en een overzicht van de sessies met behandelde topics.

 

Betaling

Betaling gebeurt na afloop van elke sessie. In het uitzonderlijke geval van betaling op factuur dient de factuur binnen de 15 kalenderdagen na de facturatiedatum betaald te worden op de bankrekening van Sarah Maenhout BE20 0689 1089 1156, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de factuur. Eventuele andere, overeengekomen, bijkomende kosten, worden ten laatste verrekend bij de eerstvolgende sessie.

Bij elke laattijdige betaling is per maand een interest verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 EUR en kan Sarah Maenhout de (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten of schorsen en toekomstig ingeplande sessies annuleren. Voor elke herinneringsbrief die gestuurd moet worden, wordt een administratieve kost van 10 EUR aangerekend.

Alle bovenvermelde bedragen zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Bij de betaling van de eerste sessie stelt u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Annulatie

Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos 24u voor aanvang.

Voor latere annulaties of wanneer de cliënt niet komt opdagen wordt een forfaitaire schadevergoeding van 40 EUR aangerekend. Komt de cliënt te laat dan wordt de duur van de sessie niet verlengd. De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd.

 

Overmacht

Sarah Maenhout stelt alles in het werk om haar diensten op het afgesproken tijdstip te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat hiervan moet worden afgeweken omwille van onvoorziene omstandigheden waar Sarah Maenhout geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan Sarah Maenhout niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering. Er wordt dan in samenspraak met de cliënt naar een nieuwe datum gezocht. Ingeval van tijdelijke of blijvende overmacht is Sarah Maenhout gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel haar prestaties op te schorten zonder dat de cliënt enig recht op een schadevergoeding kan doen gelden. Indien Sarah Maenhout op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, behoudt zij het recht op betaling van alle geleverde prestaties. In dergelijke gevallen van overmacht wordt de cliënt desgewenst doorverwezen naar een collega.

 

Opschorting en ontbinding

Indien het vertrouwen van Sarah Maenhout in de kredietwaardigheid van de cliënt wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling of wanneer er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het vertrouwen in de goede uitvoering van aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Sarah Maenhout zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de cliënt de geschikte waarborgen te eisen.

Sarah Maenhout kan de begeleiding of overeenkomst ook opschorten of ontbinden wanneer blijkt dat doorverwijzing naar aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is.

In dat geval wordt stopzetting en doorverwijzing gemotiveerd en helder gecommuniceerd. Sarah Maenhout behoudt het recht op betaling van geleverde prestaties maar toekomstig ingeplande sessies worden geannuleerd en niet verrekend.

 

Intellectuele rechten

Sarah Maenhout behoudt alle intellectuele rechten op logo’s, foto’s, namen, teksten, materialen, producten en diensten die zij aanbiedt. Materiaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sarah Maenhout.

 

Communicatie

Communicatie tussen de cliënt en Sarah Maenhout per e-mail wordt beschouwd als schriftelijk. Sarah Maenhout kan mondelinge communicatie van de cliënt schriftelijk bevestigen. Als de cliënt het daar niet mee eens is, dient hij dat binnen een week expliciet en schriftelijk te betwisten.

 

Klachtenprocedure

Hulpverlenen is mensenwerk. Als aan de verwachting van de cliënt niet wordt beantwoord of als hij/zij ontevreden is over een aspect van de hulpverlening kan hij/zij dit kenbaar maken via telefoon, e-mail, schriftelijk of in een persoonlijk onderhoud. Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks gericht aan Sarah Maenhout binnen de tien werkdagen na de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van de betalingsverplichting.

Indien een gesprek geen oplossing biedt, kan de cliënt terecht bij de Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten.

Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd, dewelke desgevallend gevat moeten worden uiterlijk één jaar na de sessie die aanleiding gaf tot de geformuleerde klacht.

 

Algemene Voorwaarden – Versie 30/07/2023

We gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Raadpleeg uw persoonlijke instellingen voor een volledig overzicht van alle gebruikte cookies.

Cookie personalisering

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In onze cookieverklaring vind je meer informatie.

In onze privacywetgeving kan je meer informatie terugvinden over het belang dat wij hechten inzake de privacy van jouw gegevens. 

Uw cookie-voorkeuren werden opgeslagen